cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Открита процедура по ЗОП 2019г


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка: тук


  Обявление за възложена поръчка – тук

Договори за доставка на хранителни продукти:

Договор 1 – тук     Договор 2 – тук  Договор 3 – тук  Договор 4- тук

Договор 5- тук   Договор 6 – тук  Договор 7- тук

Протокол 2 – тук   ; Протокол 3 – тук  ; Доклад на комисията – тук ; Решение –тук


Изх. № 59/06.03.2019г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

в процедура „ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ежедневна доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на детска градина № 103 „Патиланско царство“, открита с Решение № 1/18.01.2019г., публикувано в РОП под № 889364 и обявление за поръчка под № 889369 от 18.01.2019г., номер на поръчката в регистъра на АОП 02693-2019-0001

Уведомяваме Ви, че отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници в горепосочената обществена поръчка ще бъде извършено публично на 11.03.2019г. от 10:00 часа в сградата на Детска градина № 103, находяща се на адрес гр. София, кв. „Стефан Караджа“, ул. „Гинци“ № 16.

Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници е публично и на него могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП – участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисия: ……………………………………..

                                                                /адв. Г. Н./


Договор за консултантски услугитук


П Р О Т О К О Л № 1
от дейността на комисията, назначена със Заповед № 196/11.02.2019 г. на директора на ДГ № 103 „Патиланско царство“ за наличието и редовността на документите за подбор на подадените оферти в процедура „публично състезание“ с предмет: „Ежедневна доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на детска градина № 103 „Патиланско царство“,
открита с Решение № 1/18.01.2019г. на директора на детската градина.

Файл: Протокол

Предмет и наименование на поръчката: “ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА №  103 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО“ ”, ГР. СОФИЯ”

вид на процедурата: публично състезание

Решение за откриване на поръчка –  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=889364&newver=2

              Обявление за откриване на поръчка – http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=889369&mode=view

рег. № на поръчката в АОП:  02693-2019-0001

Срок за подаване на оферти: 08.02.2019г., 16,00часа

Отваряне: 11.02.2019г., 11ч.

Стойност: 92 070 лв. без ДДС

Всички документи може да свалите от ТУК: Documents