cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Новини


Изображение (40)


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
В Държавен вестник, бр.34/28.04.2017г. е публикувано ПМС №78/21.04.2017г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, с който се правят следните изменения:

 1. Считано от 02.05.2017г. не се изисква служебна бележка на хартиен носител, издавана от детската градина, при подаване на молба за детски добавки.
 2.  Информацията за записаните деца в групите за задължителна подготовка, се подава служебно от детската градина, чрез информационната система на МОН.
 3. Ежемесечно Агенцията за социално подпомагане получава информация от детската градина за допуснатите повече от 3 дни не извинени отсъствия на децата, подлежащи на задължително обучение.
 4. В случаите на преместване на дете по време на учебната година, в периода от 15.09 до 31.05, детската градина служебно подава информация, чрез регистъра на МОН.

Приятен ден!

ДГ №103 “Патиланско царство”
Директор – Венелина Шпицер


ОБЯВА

За провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие

Изтегли документа

 


 

 

ГРАФИК НА РАБОТА ПРЕЗ ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ 2017г.

През лятна ваканция детската градина работи със сборни групи, които се сформират в зависимост от предварително подадени от родителите заявления. Съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, през ваканциите, определени със заповед на министъра на МОН за съответната учебна година, родителят/настойникът подава заявление само за времето, през което детето ще посещава детската градина и заплаща такса за заявените дни.

ВНИМАНИЕ! Сборните групи се сформират на база подадени заявления и капацитетът им няма да позволява да се приемат допълнително деца, които не са заявени в посочения срок!

Децата, които не са заявили посещение през този период, не заплащат такса!!!

 

 


Уважаеми родители,

         От 01.01.2017 г. на сайта за родители: www.roditel.eu след регистрация (всеки родител се регистрира сам със свой имейл и ЕГН на своето дете; за всичките си деца използват един е същи имейл/, родителите могат да:

 

 • проверяват он-лайн таксите за детска градината;
 • проверяват он-лайн таксите за допълнителните дейности;
 • да проверяват дневното меню в раздел „Меню“;

 

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ:

ОТ 1-ВО ДО 10-ТО ЧИСЛО НА МЕСЕЦА

МОЛЯ,  СПАЗВАЙТЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  СРОК!

ОТСЪСТВИЕТО  НА  ДЕЦАТА  ОТ  ДЕТСКА  ГРАДИНА  НЕ  Е ПРИЧИНА  ЗА  НЕПЛАТЕНА  ТАКСА!

 

Изх.№43/ 03.11.2016г.

                                      П О К А Н А

 

Уважаеми родители,
Каним Ви на родителска среща със следния дневен ред:

 1.  Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Издаден от МОН и Обн. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2016г.
 2. Излъчване на двама представители от групата за участие в събранието за избор на  Обществен съвет. 

Срещата има организационен характер и  ще се проведе по групи със следния график: 

 • на 21.11.2016г.  от 17:30 часа:

–          І ясла Маргаритки

–          ІІ ясла Синчец

–          Група Лъвчета

–          група Патета

–          група Звезди

 • на 22.11.2016г.  от 17:30 часа:

–          група Гъбки

–          група Слънце

–          група Зайчета

–          група Калинки

Информация за Правилника и правомощията на обществения съвет, може да намерите  на следните адреси:

 1. http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136905718
 2. http://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=60

 

Правомощията на Обществения съвет са публикувани на сайта на ДГ №103 „Патиланско царство“ -www.dg103.net

 

 

ДГ № 103 „Патиланско царство“