cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Открита процедура по ЗОП 2020г


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка : тук

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка : тук

Обявление за възложена обществена поръчка: тук

Договор за доставка на хранителни продукти: тук


РЕШЕНИЕ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУДЖИТЕ НА 103 ДЕТСКА ГРАДИНА „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО“.

РшениеПротокол2Протокол3ДокладПротокол от заседание на комисията за разглеждане и оценка на подадените оферти по обществена поръчка за: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 103 “Патиланско царство“, гр. София“


Решение за откриване на поръчка –  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=956535&newver=2

 Обявление за откриване на поръчка – http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=956537&mode=view

рег. № на поръчката в АОП:  02693-2020-0001

Документи:тук

КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 103 “Патиланско царство“, гр. София“

Прогнозна стойност – 120 000 лв. без ДДС

Срок за получаване на оферти – 18.02.2020г. до 16.00ч.

Публично отваряне – 19.02.2020г., 11 ч.