cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

програма Еразъм+


Детска градина № 103 „Патиланско царство“ гр. София е одобрена за участие в ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“ на програма Еразъм+.

През месец Юли 2022 година се планира трима педагогически специалисти да бъдат включени в квалификационен курс за обучение в чужбина. Планиран е един квалификационен курс насочен към използването на облачната платформа Office365.

Подбор на участници в структурирания курс

Като част от дейностите в рамките на проекта е проведен вътрешен конкурс за подбор на участници в структурирания курс. Подбора е проведен на два етапа:

  • Попълване на онлайн формуляр;
  • Събеседване с комисия за подбор на участници в проекта.

Комисия за подбор на участници:

Председател: Даниела Димитрова – главен учител в ДГ № 103;

Членове:        

София Митева – ст. учител/синдикален ръководител в ДГ № 103;

Димитринка Димитрова – ст. учител;

Нина Иванова – учител.

Като се взеха под внимание резултатите от онлайн въпросникът и проведеното събеседване, комисията определи педагогическите специалисти, които ще се включат в мобилността по проекта:

  1. Венелина Шпицер;
  2. Петя Йорданова;
  3. Боряна Василева.

Course “Digital communication as a basis for better understanding and cooperation”

Structured course under Erasmus+ KA 1

10-16 July 2022

„Дигиталната комуникация като основа за по-добро разбирателство и сътрудничество“


Проектът се реализира в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 1 с регистрационен номер 2022-1-BG01-KA122-SCH-000072233
Той е насочен към повишаване капацитета на педагогическия персонал на ДГ 103 „Патиланско царство“ – София в областта на използване на дигитални технологии за улесняване работата в колектива и подобряване на комуникацията с родителите. Трима педагогически специалисти ще бъдат включени в структуриран курс за обучение на тема „Дигиталната комуникация като основа за по-добро разбирателство и сътрудничество“ , който ще се проведе в Манавгат, Анталия, Турция. В курсът се разглеждат теми, свързани с използване на облачната платформа Office 365 за ефективна и надеждна комуникация и обмен на данни в образователна организация и споделяне на ресурси с родители и други заинтересовани страни. Участниците в курса ще придобият необходимите им знания и умения за ефективна работа в платформата. Придобитите знания и умения учителите ще приложат в детската градина, като ще представят наученото пред своите колеги. В рамките на учебната 2022/2023 година облачната платформа ще бъде внедрена в работата на колектива на детската градина. В края на работата по проекта ще се организира и проведе онлайн презентация за учители, директори и други заинтересовани страни, външни за детската градина.