cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Лични данни


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ПОДУЯНЕ”
ДЕТСКА ГРАДИНА №103 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО”
        
ул. „Гинци” №16, тел. 02/9453155, www.dg103.net; e-mail: dg103@abv.bg

ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ
ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

В качеството си на администратор на лични данни, ДГ №103 „Патиланско царство” има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.
За контакт с ДГ №103 „Патиланско царство”:
София 1510, ул. „Гинци” № 16
Електронна поща: dg103@abv.bg
Интернет страница: www.dg103.net
За контакт с Длъжностното лице по защита на данните: dg103@abv.bg
Елена Златева – 0882030565
Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:
· Човешки ресурси;
· Контрагенти;
· Искания по ЗДОИ;
· Посетители;
· Жалби, сигнали и други искания;
· Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред ДГ №103 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО” в качеството ѝ на администратор на лични данни;
· Регистър на длъжностните лица по защита на данните;
· Регистър на акредитираните сертифициращи органи;
· Вътрешен регистър на нарушения на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД;
· Уведомления за нарушения за сигурността на данните;
· Абонати на информационен бюлетин.


ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на ДГ №103 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО”.
В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.
Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ГД Инспекция по труда и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. ДГ №103 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО” осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.
Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.
При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.

ДГ №103 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО” определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала. Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. ДГ №103 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО” връща
документите, по начина, по който са подадени.
Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова
медицина.

КОНТРАГЕНТИ
В изпълнение на своите дейности и във връзка с правомощията си, обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които се сключват от ДГ №103 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО” по смисъла на ЗЗД, ЗОП, ТЗ и т.н.
Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор.
Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.
ИСКАНИЯ ПО ЗДОИ
Във връзка с обработването на исканията по ЗДОИ, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. ДГ №103 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО” предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на ЗДОИ.

ПОСЕТИТЕЛИ
Обработването на лични данни на посетители на ДГ №103 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО” се извършва чрез обработващ лични данни. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата на ДГ №103
„Патиланско царство” и контрол на достъпа.

ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ДРУГИ ИСКАНИЯ
Жалби, сигнали и други искания във връзка с упражняването на правомощията на ДГ №103 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО”, като надзорен орган по защита на данните, се подават по реда и условията на действащото законодателство.
При обработването на информацията, съдържаща се в жалбите, сигналите и другите искания, депозирани пред ДГ №103 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО”, се обработват само лични данни, относими към конкретния случай. Данни, станали
известни на детската градина в тази връзка, могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕЦА
За целите на дейността на детската градина, обработваме лични данни на кандидати, настоящи и бивши възпитаници на ДГ №103 „Патиланско царство”.
В хода на дейностите по приема, пребиваването и издаването на удостоверителни документи се обработват данни за идентификация на физическите лица/деца/, данни за образование, данни за здравето, данни за контакт, както и други
данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират дейностите на образователните институции, здравното осигуряване, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.
Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на РУО-гр.София, МОН и други публични
органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство.
ДГ №103 „Патиланско царство“ осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на личните данни на настоящите и бивши свои възпитаници.

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС)
2016/679 ПРЕД ДГ №103 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО” В КАЧЕСТВОТО ѝ НА
АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Вие имате право да упражните правата си по чл. 15-22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред ДГ №103 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО”, за личните данни, които ДГ №103 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО” обработва за Вас.
При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред ДГ №103 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО”, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.
Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в
закон.
Регистър на длъжностните лица по защита на данните. Регистър на акредитираните сертифициращи органи. Регистър на кодекси за поведение. Вътрешен регистър на нарушения на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД. Уведомления за нарушения
за сигурността на данните.
Посочените регистри се поддържат във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Доколкото в тези регистри се съдържат лични данни, за тях се прилагат специалния ред за поддържане на конкретния регистър, както и ред за достъп до него, съгласно Правилника за дейността на ДГ №103 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО” и нейната администрация.

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ С ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЯВЕНИ
ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГИ
        Когато подавате заявление, Вие предоставяте Ваша лична информация, която е необходима за извършване на съответната услуга. Дг №103 „Патиланско царство“ използва предоставената от Вас информация само за извършване на изисканата от Вас услуга. ДГ №103 „Патиланско царство“ не предоставя тази информация на трети лица.

ЛОГ ФАЙЛОВЕ
Както повечето сайтове, сайтът на ДГ №103 „Патиланско царство“ събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте
посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона. Тази информация се пази на сървъра на нашия хостинг доставчик.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ
Тази политика за поверителност не покрива препратките в сайта на ДГ №103 „Патиланско царство“ към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Запазваме правото да променяме политиката си по поверителност. Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни в ДГ №103 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО”, моля, свържете се с нас на адрес dg103@abv.bg. Използва се само за въпроси относно обработването на Ваши лични данни от ДГ №103 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО” в качеството ѝ на администратор, както и за упражняване на правата Ви по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679.
За всички други въпроси от общ характер, касаещи компетентността на ДГ №103 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО” като надзорен орган, МОЛЯ, използвайте kzld@cpdp.bg.