cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Новини


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че във връзка с прогнозата на Националния Институт по метеорология и хидрология за потенциало замърсяване на въздуха с очаквани критични стойности на 20 и 21 декември 2018г., особено в часовете 9.30-11.30 , по преценка на родителя, децата и учениците, които страдат от доказазни хронични белодробни заболявания може да отсъстват от учебни занятия по уважителни причини по смисъла на чл.62, ал.1, т.1 от Наредба за приобщаващото образование.

Родителят уведомява учителя на групата по телефона или по e-mail.
Отсъствията се считат по уважителни причини, ако хроничното заболяване е вписано в личната амбулаторна карта, представена в детската градина или представен друг медицински документ, доказващ хроничното белодробно заболяване. ЗАПОВЕД

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

График родителски срещи

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ЗАПОВЕД

Избор на фирми за провеждане на допълнителна образователна дейност футбол в ДГ №103 „Патиланско царство“, както следва:

ИЗТЕГЛИ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПРОТОКОЛ
За разглеждане на постъпилите оферти за осъществяване на допълнителни образователни дейности в ДГ 103 „ Патиланско царство”, гр София

ИЗТЕГЛИ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заповед за отмяна на „Заповед № 251/29.06.2018 г“., с която са утвърдени фирми за провеждане на допълнителна образователна дейност футбол в ДГ №103 „Патиланско царство“.

ИЗТЕГЛИ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Избор на фирми за провеждане на допълнителна образователна дейност – футбол.

ИЗТЕГЛИ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Разглеждане на постъпили оферти за осъществяване на допълнителни образователни дейности.

ИЗТЕГЛИ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДАТА ЗА ОБЯВЕН КОНКУРС

ОБЯВА

За провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие

за учебната 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 годинa

изтегли: обява ДГ №103

 

 

 

1   СО р-н „Подуяне”2

 

 ДЕЦАТА НА ПОДУЯНЕ СПОРТУВАТ

 

ПРОЕКТ „БЪРЗИ, ЗДРАВИ И УМНИ”

Проектът „Бързи, здрави и умни”, по който работиха съвместно районната администрация на район „Подуяне“ и децата от детските градини на района,  се реализира в подкрепа на инициативата – „София – Европейска столица на спорта 2018 г.“.   Той е финансиран от Програма за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото  възпитание и спорта на Столичната община.

 В него участваха децата от  4-те групи на 11-те детски  заведения  на район ,,Подуяне “ – ДГ №20, ДГ№ 69, ДГ №74, ДГ №91, ДГ №92,  ДГ №103, ДГ №105, ДГ №110, ДГ №148, ДГ №173 и ДГ №177.

Целта на проекта беше да се подкрепи  комплексното развитие на детето от предучилищна възраст – добро здравословно състояние, физическо развитие и дееспособност; потребност от  познавателна активност и емоционална удовлетвореност; игрови и комуникативни умения; осигуряване на щастливо детство; изграждане на мотивация и увереност в собствените възможности на всяко дете за по-нататъшното му развитие като качествена личност, с всестранни компетентности.

На 31 октомври 2017 г., в навечерието на 1 ноември – Деня на будителите,  се проведоха финалните състезания на районно/ квартално ниво:  за ж.к. „Суха река” – в 105 ДГ „Ракета“, за ж.к.„Хаджи Димитър” – в 173 ДГ„Звънче“, за ж.к. „Левски” – в 91 ДГ „Слънчев кът“. Всички деца бяха много добре подготвени и мотивирани за победа в състезателните игри, както и да покажат своите знания, свързани с Деня на будителите.  Те наистина демонстрираха, че в България растат будни и умни деца. Тяхното старание беше възнаградено – всяко дете получи медал, а екипите на детските градини – плакети.

 

IMG_20171031_101706IMG_20171031_103137IMG_20171031_100402IMG_20171031_103746IMG_20171031_102559IMG_20171031_103830IMG_20171031_101758IMG_20171031_104951IMG_20171031_100621IMG_20171031_103619IMG_20171031_100837

 

 


 

 

Изображение (40)


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
В Държавен вестник, бр.34/28.04.2017г. е публикувано ПМС №78/21.04.2017г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, с който се правят следните изменения:

 1. Считано от 02.05.2017г. не се изисква служебна бележка на хартиен носител, издавана от детската градина, при подаване на молба за детски добавки.
 2.  Информацията за записаните деца в групите за задължителна подготовка, се подава служебно от детската градина, чрез информационната система на МОН.
 3. Ежемесечно Агенцията за социално подпомагане получава информация от детската градина за допуснатите повече от 3 дни не извинени отсъствия на децата, подлежащи на задължително обучение.
 4. В случаите на преместване на дете по време на учебната година, в периода от 15.09 до 31.05, детската градина служебно подава информация, чрез регистъра на МОН.

Приятен ден!

ДГ №103 „Патиланско царство“
Директор – Венелина Шпицер


ОБЯВА

За провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие

Изтегли документа

 


 

 

ГРАФИК НА РАБОТА ПРЕЗ ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ 2017г.

През лятна ваканция детската градина работи със сборни групи, които се сформират в зависимост от предварително подадени от родителите заявления. Съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, през ваканциите, определени със заповед на министъра на МОН за съответната учебна година, родителят/настойникът подава заявление само за времето, през което детето ще посещава детската градина и заплаща такса за заявените дни.

ВНИМАНИЕ! Сборните групи се сформират на база подадени заявления и капацитетът им няма да позволява да се приемат допълнително деца, които не са заявени в посочения срок!

Децата, които не са заявили посещение през този период, не заплащат такса!!!

 

 


Уважаеми родители,

         От 01.01.2017 г. на сайта за родители: www.roditel.eu след регистрация (всеки родител се регистрира сам със свой имейл и ЕГН на своето дете; за всичките си деца използват един е същи имейл/, родителите могат да:

 

 • проверяват он-лайн таксите за детска градината;
 • проверяват он-лайн таксите за допълнителните дейности;
 • да проверяват дневното меню в раздел „Меню“;

 

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ:

ОТ 1-ВО ДО 10-ТО ЧИСЛО НА МЕСЕЦА

МОЛЯ,  СПАЗВАЙТЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  СРОК!

ОТСЪСТВИЕТО  НА  ДЕЦАТА  ОТ  ДЕТСКА  ГРАДИНА  НЕ  Е ПРИЧИНА  ЗА  НЕПЛАТЕНА  ТАКСА!

 

Изх.№43/ 03.11.2016г.

                                      П О К А Н А

 

Уважаеми родители,
Каним Ви на родителска среща със следния дневен ред:

 1.  Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Издаден от МОН и Обн. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2016г.
 2. Излъчване на двама представители от групата за участие в събранието за избор на  Обществен съвет. 

Срещата има организационен характер и  ще се проведе по групи със следния график: 

 • на 21.11.2016г.  от 17:30 часа:

–          І ясла Маргаритки

–          ІІ ясла Синчец

–          Група Лъвчета

–          група Патета

–          група Звезди

 • на 22.11.2016г.  от 17:30 часа:

–          група Гъбки

–          група Слънце

–          група Зайчета

–          група Калинки

Информация за Правилника и правомощията на обществения съвет, може да намерите  на следните адреси:

 1. http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136905718
 2. http://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=60

 

Правомощията на Обществения съвет са публикувани на сайта на ДГ №103 „Патиланско царство“ -www.dg103.net

 

 

ДГ № 103 „Патиланско царство“